Regulamin zwiedzania Państwowego Pałacu Lednice

NARODOWY INSTYTUT ZABYTKÓW (cz. NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV, oficjalny skrót: NPÚ)
REGIONALNY ZARZĄD ZABYTKÓW W KROMIERYŻU (cz. ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA V KROMĚŘÍŽI, oficjalny skrót: ÚPS v Kroměříži)
REGULAMIN ZWIEDZANIA PARKU
PAŃSTWOWEGO PAŁACU LEDNICE
,
zwanego dalej „parkiem“

§ 1 – DOSTĘPNOŚĆ PARKU
Park jest częścią Narodowego Zabytku Kultury Republiki Czeskiej, chronionego na mocy ustawy nr 20/87 o państwowej opiece nad zabytkami, z uwzględnieniem późniejszych zmian.

§ 2 – GODZINY OTWARCIA
1.    Park jest dostępny dla publiczności codziennie od godz. 7:00 do godz. 22:00.
2.    Administracja Państwowego Pałacu Lednice zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu lub całkowitego zamknięcia parku dla publiczności ze względów bezpieczeństwa lub innych, jak np. plan filmowy, impreza komercyjna itd. W takich okolicznościach na teren obiektu nie mają wstępu również posiadacze karnetów, biletów sezonowych itp.

§ 3 – OPŁATY
1.    Wstęp do parku jest bezpłatny.
2.    Osoby poniżej 15. roku życia mogą wejść na teren parku jedynie pod opieką osoby dorosłej.

§ 4 – ORGANIZACJA RUCHU TURYSTYCZNEGO
1.    Na terenie parku można przebywać samodzielnie. Zwiedzanie odbywa się indywidualnie bez przewodnika.

§ 5 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
1.    Na terenie parku zabrania się:
a.    Spożywania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających. Na terenie parku nie mogą przebywać osoby pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających
b.    Palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi, używania otwartego ognia i rzucania niedopałków papierosów.
c.    Używania wszelkiego rodzaju materiałów pirotechnicznych.
d.    Noszenia broni.
e.    Wychodzenia poza wyznaczone ścieżki, wchodzenia na mury, barierki, balustrady, nasypy, siatki, skały, drzewa, krzewy itp., zrywania kwiatów i liści, łamania gałęzi drzew i krzewów, polowania na zwierzynę i ptaki i wszystkich innych działań, w skutek których mogłaby ucierpieć flora i fauna.
f.    Wszelkich aktów wandalizmu – tj. niszczenia ruchomych i nieruchomych elementów wyposażenia parku, w tym małej architektury, elementów przyrody ożywionej i nieożywionej.
g.    Karmienia zwierząt będących własnością obiektu.
h.    Wchodzenia na wybiegi zwierząt i zakłócania ich spokoju.
i.    Kąpania się w fontannach, basenach, oczkach wodnych, fosach, jeziorach, stawach itp.
j.    Organizowania pikników na trawnikach i łąkach z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do tego celu.
k.    Poruszania się pojazdami mechanicznymi oraz innymi środkami transportu (np. rowerami, hulajnogami itp.) i parkowania w miejscach innych niż przeznaczone do tego celu – zwłaszcza opierania o ściany, rzeźby i detale architektoniczne, elementy małej architektury, drzewa itp.)
l.    Rozwieszania plakatów lub rozdawanie ulotek i innych materiałów promocyjnych bez wiedzy administratora obiektu.
m.    Wyrzucania śmieci poza przeznaczonymi do tego koszami.; zanieszczyczanie parku w jakikolwiek inny sposób.
n.    Biwakowania, gry w piłkę nożną, koszykową, siatkową itp., jazdy na sankach, nartach, łyżwach itp.
o.    Korzystania z dronów bez zgody administratora obiektu: lednice@npu.cz.
p.    Geocachingu, w tym umieszczania skrytek geocachingowych bez zgody administratora obiektu: lednice@npu.cz.
q.    Zakłócania spokoju, porządku, bezpieczeństwa i wywołania zgorszenia krzykiem, hałasem, głośną muzyką lub innym wybrykiem.
r.    Wprowadzanie jakichkolwiek zmian do systemu identyfikacji wizualnej (będzie to nosić znamiona czynu o charakterze huligańskim).
2.    W celu zabezpieczenia mienia i poprawienia bezpieczeństwa gości w wybranych miejscach parku zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Informacje na temat ochrony danych osobowych dostępne są na stronie internetowej www.npu.cz w zakładce Ochrona danych osobowych.
3.    Podczas przebywania na terenie parku należy zwrócić szczególną uwagę na nierówności nawierzchni, wąskie lub niskie przejścia lub inne zagrożenia wynikające z historycznego charakteru miejsca. Zwiedzający zobowiązani są do dbania o bezpieczeństwo swoje, towarzyszących im dzieci lub osób, nad którymi sprawują opiekę.

§ 6 – WSTĘP NA TEREN PARKU Z ROWEREM, HULAJNOGĄ itp.
1.    Na terenie parku obowiązuje całkowity zakaz poruszania się na rowerach, hulajnogach, wrotkach, deskorolkach itp.

§ 7  – WSTĘP NA TEREN PARKU ZE ZWIERZĘTAMI
1.    Zwierzęta mogą przebywać na terenie parku pod następującymi warunkami:
a.    Zwierzę musi być na smyczy.
b.    Właściciel zwierzęcia lub osoba, która pełni opiekę nad nim, jest odpowiedzialna za jego zachowanie, w tym za wszystkie szkody wyrządzone przez zwierzę.
c.    Osoba, która pełni opiekę nad zwierzęciem jest zobowiązana posprzątać po nim odchody.
d.    Za wprowadzenie zwierzęcia na teren parku nie jest pobierana dodatkowa opłata.

§ 8 – ZASADY KORZYSTANIA Z PLACÓW ZABAW NA TERENIE PARKU
1.    Plac zabaw w parku przeznaczony jest dla dzieci w wieku do 6 lat
2.    Za bezpieczeństwo dzieci podczas korzystania z placu zabaw odpowiadają ich opiekunowie prawni / osoba, której opiece je powierzono.

§ 9 – ZASADY FILMOWANIA I FOTOGRAFOWANIA
1.    Fotografowawanie i filmowanie na terenie parku na użytek własny jest dozwolone. Należy przy tym uszanować prywatność osób trzecich.
2.    Fotografowanie i filmowanie w celach promocyjnych lub komercyjnych należy wcześniej uzgodnić pisemnie z administratorem obiektu, podając termin fotografowania/filmowania i dokładny cel. Prośby o możliwość fotografowania/filmowania należy przesyłać na adres: lednice@npu.cz.
3.    W przypadku odbywających się na terenie parku wydarzeń kulturalnych (koncerty, przedstawienia itp.) lub innych otwartych dla publiczności akcji osoby przebywające w tym czasie w parku przyjmują do wiadomości i są tego w pełni świadome, że podczas wydarzenia może być wykonywana dokumentacja fotograficzna / video, która może być później wykorzystana w celu realizacji statutowych zadań Narodowego Instytutu Zabytków – m.in. promowania wydarzenia, informowania o wydarzeniu w Internecie, na portalach społecznościowych, w materiałach drukowanych itp. Dokumentacja fotograficzna / video jest prowadzona przede wszystkim w celu utrwalenia przebiegu wydarzenia, a nie konkretnej osoby. Jeżeli zwiedzający ma co do tego jakiekolwiek zastrzeżenia, może skontaktować się z organizatorem wydarzenia. NPÚ chroni dane osobowe przed niewłaściwym wykorzystaniem i przetwarza je zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informacje na temat ochrony danych osobowych, w tym instrukcje dotyczące praw gości, znajdują się na stronie internetowej NPÚ www.npu.cz w zakładce Ochrona danych osobowych.

§ 10 – POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
1.    Na dziedzińcu nie obowiązują odrębne przepisy dotyczące zasad jego zwiedzania.

§ 11 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Wszelkie uwagi, w tym skargi i pochwały, można składać pisemnie do księgi skarg i wniosków, która znajduje się w obiekcie i która będzie wydana na życzenie zwiedzającego przez administratora obiektu, tudzież drogą korespondencyjną na adres lednice@npu.cz. lub osobiście na miejscu.
2.    Odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwiedzających podczas wizyty w obiekcie administrowanym przez Państwowy Pałac Lednice regulują ogólnie obowiązujące przepisy. Narodowy Instytut Zabytków nie ponosi odpowiedzialności wobec zwiedzającyc, którzy doznali szkód w wyniku nieprzestrzegania regulaminu zwiedzania.
3. Odstępstwa od regulaminu zwiedzania są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą administratora obiektu.
4.    Niniejszy Regulamin zwiedzania wchodzi w życie z dn. 1 stycznia 2023 r., a traci moc dotychczasowo obowiązujący.

NARODOWY INSTYTUT ZABYTKÓW (cz. NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV, oficjalny skrót: NPÚ)
REGIONALNY ZARZĄD ZABYTKÓW W KROMIERYŻU (cz. ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA V KROMĚŘÍŽI, oficjalny skrót: ÚPS v Kroměříži)
REGULAMIN ZWIEDZANIA OBIEKTU ZABYTKOWEGO – PAŃSTWOWEGO PAŁACU LEDNICE,
zwanego dalej „obiektem“

§ 1 – DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU
Obiekt jest częścią Narodowego Zabytku Kultury Republiki Czeskiej, chronionego na mocy ustawy nr 20/87 o państwowej opiece nad zabytkami, z uwzględnieniem późniejszych zmian.

§ 2 – FUNKCJONOWANIE OBIEKTU
1.    Kasa obiektu jest czynna we wskazanych dniach w kwietniu od godz. 8:45 do godz. 16, od maja do września od godz. 8:45 do godz. 17:00, w lutym, marcu, listopadzie i grudniu od godz. 9:45 do godz. 16:00.
2.    Godziny rozpoczęcia poszczególnych oprowadzań oraz aktualne informacje o trasach zwiedzania znajdują się w kasie obiektu oraz na stronie internetowej: www.zamek-lednice.com.
3.    Zwiedzanie obiektu odbywa się w ramach tematycznych oprowadzań z przewodnikiem lub indywidualnie bez przewodnika.
4.    Odstępy pomiędzy poszczególnymi oprowadzaniami oraz maksymalna liczba uczestniczących w nich osób jest ustalana przez administrację obiektu przy uwzględnieniu specyfiki obiektu i bezpieczeństwa Zwiedzających.
5.    Zwiedzanie z przewodnikiem odbywa się w grupach liczących przynajmniej 5 Zwiedzających z uwzględnieniem osób uprawnionych do bezpłatnego wstępu. Grupa licząca mniej niż 5 osób może zaczekać na rozpoczęcie kolejnego oprowadzania, które odbędzie się niezależnie od ilości uczestników. Odstępstwa od tej zasady są możliwe za zgodą administratora obiektu. Ostatnie oprowadzanie w danym dniu odbywa się niezależnie od ilości osób.
6.    Istnieje możliwość rezerwacji oprowadzań dla grup i osób indywidualnych. Termin i godzinę rozpoczęcia zwiedzania należy uprzednio uzgodnić z administracją obiektu pisemnie, telefonicznie, mailowo lub za pomocą elektronicznego systemu rezerwacji. W przypadku niestawienia się grupy lub osoby indywidualnej w kasie obiektu na 15 min. przed ustaloną godziną rozpoczęcia oprowadzania rezerwacja ulegnie anulowaniu. Administracja obiektu zastrzega sobie prawo dołączenia do zarezerwowanej grupy dodatkowych osób.

§ 3 – SPRZEDAŻ BILETÓW WSTĘPU DO OBIEKTU
1.    Opłata za zwiedzanie obiektu pobierana jest z góry. Ceny biletów wstępu (w tym wszystkie zniżki) podane są w cenniku na dany rok uchwalonym przez Narodowy Instytut Zabytków – Regionalny Zarząd Zabytków w Kromieryżu. Z cennikiem można zapoznać się w obiekcie i na stronie internetowej www.zamek-lednice.com.
2.    Po uiszczeniu opłaty za zwiedzanie obiektu Zwiedzający otrzymuje bilet wstępu (grupa otrzymuje zbiorczy bilet wstępu). W przypadku tras zwiedzania dostępnych tylko z przewodnikiem godzina rozpoczęcia oprowadzania podana jest na bilecie.
3.    W przypadku niestawienia się przez Zwiedzającego o wskazanej na bilecie godzinie, bilet traci ważność, a Zwiedzającemu nie przysługuje zwrot należności.
4.    Zakupione bilety wstępu nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
5.    Zwiedzający ma obowiązek okazać bilet przed rozpoczęciem zwiedzania, zachować go na czas trwania oprowadzania, a gdyż zajdzie konieczność, ponownie okazać na prośbę pracownika obiektu.

§ 4 – ZWIEDZANIE OBJEKTU
1.    Podczas przebywania w obiekcie należy zwrócić szczególną uwagę na nierówności nawierzchni, niskie przejścia i inne zagrożenia wynikające z historycznego charakteru miejsca. Zwięszkoną ostrożność należy zachować podczas poruszania się w kapciach. Zwiedzający zobowiązani są do dbania o bezpieczeństwo swoje, towarzyszących im dzieci lub osób, nad którymi sprawują opiekę.
2.    Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego zamknięcia obiektu ze względu na złe warunki atmosferyczne, problemy techniczne, wynajem przestrzeni lub z innych uzasadnionych powodów.
3.    Osoby poniżej 15. roku życia mogą wejść do obiektu jedynie pod opieką osoby dorosłej, która zadba o to, aby przestrzegały postanowień niniejszego Regulaminu.
4.    We wnętrzach obiektu należy poruszać się wyłącznie w wyznaczonych i oznakowanych miejscach.
5.    Tłumaczenie wykładu przewodnika jest dozwolone tylko za zgodą administracji obiektu w przypadku, gdy ta nie jest w stanie zapewnić oprowadzania w danym języku, nie dysponuje obcojęzycznym tekstem lub audioguidem. Wymaga się, aby tłumaczenie nie było uciążliwe dla przewodnika i pozostałych Zwiedzających.

§ 5 – OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO
1.    Zwiedzający mają obowiązek stosować się do poleceń pracowników obiektu. W przypadku niezastosowania się do poleceń lub zarządzeń wydanych w trosce o bezpieczeństwo Zwiedzających, obiektu lub zbiorów Zwiedzający zostanie bezzwłocznie wydalony z terenu obiektu bez zwrotu pieniędzy za bilet wstępu. Ponadto na Zwiedzającego może być nałożona kary zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2.    W celu zabezpieczenia mienia i poprawienia bezpieczeństwa Zwiedzających w wybranych miejscach obiektu zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Informacje na temat ochrony danych osobowych dostępne są na stronie internetowej www.npu.cz w zakładce Ochrona danych osobowych.
3.    W obiekcie nie mogą przebywać osoby pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.
4.    Do obiektu nie mają wstępu osoby w mocno zabrudzonej, skąpej lub nieodpowiedniej odzieży lub obuwiu.
5.    Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi, używania otwartego ognia i rzucania niedopałków papierosów. W przypadku pożaru lub innej sytuacji awaryjnej Zwiedzający zobowiązani są stosować się do poleceń pracowników obiektu
6.    Ze względów bezpieczeństwa na teren obiektu zabrania się wnoszenia wszelkiego rodzaju broni białej, palnej, w tym strzeleckiej (zakaz ten dot. również ich replik), materiałów wybuchowych, łatwopalnych, substancji chemicznych i innych przedmiotów niebezpiecznych, mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.
7.    Do obiektu nie wolno wchodzić z dużymi torbami i walizkami, z zasłoniętą twarzą, kijami lub mokrymi parasolami/parasolkami oraz ze zwierzętami.
8.    W przypadku stwierdzenia szkody lub straty w wyposażeniu obiektu Zwiedzający zobowiązany jest poddać się niezbędnej kontroli bezpieczeństwa i oczekiwać na przybycie Policji Republiki Czeskiej w celu stwierdzenia faktycznego zakresu szkód i strat.
9.    Zabrania się jakiegokolwiek niszczenia i niewłaściwego korzystania z obiektu, w tym ze znajdującego się w nim wyposażenia. W szczególności zabrania się:
a)    dotykania ścian, tynków i wystawionych we wnętrzach przedmiotów, pisania i malowania po nich, rycia ostrym narzędziem lub niszczenia ich w jakikolwiek inny sposób;
b)    poruszania się poza wyznaczonymi trasami zwiedzania, w tym oddalania się od przewodnika i grupy;
c)    przeszkadzania przewodnikowi i innym Zwiedzającym poprzez rozmowę, słuchanie muzyki, śpiew, korzystanie z telefonów komórkowych i przenośnych odtwarzaczy dźwięku i obrazu, głośne mówienie itp. Tego typu zachowania stanowią podstawę do wyproszenia Zwiedzającego z terenu obiektu bez zwrotu pieniędzy za bilet wstępu;
d)    wnoszenia do obiektu i spożywania w nim wszelkiego rodzaju jedzenia i napojów;
e)    promowania jakichkolwiek towarów i usług;
f)    dotykania lub manipulowania przy instalacjach elektrycznych (tj. skrzynkach rozdzielczych, oświetleniu itp.), przy systemach i sprzęcie przeciwpożarowym i jakimkolwiek innym sprzęcie tech nicznym;
g)    manipulowania przy ekranach dotykowych, kamerach i jakimkolwiek innym wyposażeniu obiektu;
h)    wprowadzania jakichkolwiek zmian do systemu identyfikacji wizualnej (będzie to nosić znamiona czynu o charakterze huligańskim).

WSTĘP DO OBIEKTU ZE ZWIERZĘTAMI
Zakazuje się wstępu do obiektu ze zwierzętami. Wyjątek stanowi pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz pies asystujący osobie ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Obecność psa należy wcześniej zgłosić administratorowi obiektu. Zastrzega się, że na niektórych trasach zwiedzania poruszanie się z psem przewodnikiem może być ograniczone lub zakazane. Administracja obiektu ma prawo poprosić właściciela czworonoga o okazanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.
Wewnątrz obiektu zabronione jest fotografowanie i filmowanie. Zakaz nie dotyczy tylko tych pomieszczeń, o których przewodnik poinformuje Zwiedzających na początku oprowadzania. W przypadku fotografowania nie jest dozwolone używanie lampy błyskowej, statywu, kijka do selfie, dodatkowego oświetlenia i akcesoriów. Zakazane jest fotografowanie przewodnika bez jego wyraźnej zgody. Nie zezwala się na wykorzystywanie zdjęć i/lub nagrań video i audio wykonanych w obiekcie w celach komercyjnych bez pisemnej zgody Narodowego Instytutu Zabytków – Regionalnego Zarządu Zabytków w Kromieryżu Użycie zdjęć i/lub nagrań video i audio do celów naukowych, dydaktycznych, dokumentacyjnych, promocyjnych itp. jest dozwolone jedynie po uzyskaniu zgody Regionalnego Zarządu Zabytków w Kromieryżu. W tym celu należy uprzednio złożyć pisemny wniosek.

§ 6 –SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA
1.    Mniejszy bagaż można pozostawić w bezpłatnej szafce depozytowej.
2.    Wjazd samochodem na teren obiektu jest dozwolony tylko w wyjątkowych sytuacjach i po uprzednim uzgodnieniu z administracją obiektu.
3.    W trakcie odbywających się na terenie obiektu wydarzeń kulturalnych, regularnych oprowadzań lub innych otwartych dla publiczności akcji osoby przebywające w tym czasie w obiekcie przyjmują do wiadomości i są tego w pełni świadome, że podczas wydarzenia może być wykonywana dokumentacja fotograficzna / video. Może być ona później wykorzystana w celu realizacji statutowych zadań Narodowego Instytutu Zabytków – m.in. promowania wydarzenia, informowania o wydarzeniu w Internecie, na portalach społecznościowych, w materiałach drukowanych itp. Dokumentacja fotograficzna / video jest prowadzona przede wszystkim w celu utrwalenia przebiegu wydarzenia, a nie konkretnej osoby. Jeżeli Zwiedzający ma co do tego jakiekolwiek zastrzeżenia, może skontaktować się z organizatorem wydarzenia. Narodowy Instytut Zabytków chroni dane osobowe przed niewłaściwym wykorzystaniem i przetwarza je zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informacje na temat ochrony danych osobowych, w tym instrukcje dotyczące praw gości, znajdują się na stronie internetowej Narodowego Instytutu Zabytków www.npu.cz w zakładce Ochrona danych osobowych (cz. Ochrana osobních údajů).

§ 7 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.    Wszelkie uwagi można przesłać pocztą elektroniczną na adres: lednice@npu.cz. Skargi i pochwały, można zgłaszać ustnie, pisemnie lub telefonicznie do Regionalnego Zarządu Zabytków w Kromieryżu.
5.    Kwestie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Zwiedzających podczas wizyty w obiekcie administrowanym przez Narodowy Instytut Zabytków regulują ogólnie obowiązujące przepisy.  Narodowy Instytut Zabytków nie ponosi odpowiedzialności wobec Zwiedzających, którzy doznali szkód w wyniku nieprzestrzegania Regulaminu zwiedzania.
6.    Odstępstwa od Regulaminu zwiedzania są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą administratora obiektu.
7.    Niniejszy Regulamin zwiedzania wchodzi w życie z dn. 1 czerwca 2023 r., a traci moc dotychczasowo obowiązujący.