VII. Movité památky

Výzkumná oblast Movité památky je obecně zaměřena na poznávání, hodnocení a ochranu movitého kulturního dědictví, převážně ve správě NPÚ, ale i jiných vlastníků, např. církví. Dlouhodobě je prováděna systematická dokumentace movitého památkového fondu České republiky sdruženého do logických tematických celků. Cílem je získání přehledu o jeho památkovém potenciálu, vytvoření digitální podoby předmětů a zajištění jejich účelného zpřístupnění odborné i široké veřejnosti formou výstav, odborných knih, odborných článků a dalších výsledků základního i aplikovaného výzkumu, např. metodik. Zkoumány jsou rovněž osobnosti spjaté s objekty a movitými památkami ve správě NPÚ nebo v jiném vlastnictví (majitelé, donátoři, autoři). Je zkoumán jejich vliv a odraz ve skladbě mobiliárních fondů hradů a zámků spravovaných NPÚ nebo patřících jiným vlastníkům – zde jde např. o vybavení církevních interiérů.


Garant: PhDr. Alena Černá (2019); PhDr. Aleš Mudra, Ph.D. (od 2020)


Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace Národní památkový ústav na léta 2019 až 2023: podrobnosti o Výzkumné oblasti VII. Movité památky


Výsledky:

B – odborná kniha

2023

FERRAROVÁ, Eva et al. 2023: Zlato a cukr na šlechtickém stole. Sychrov: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-906784-7-7.

HOCHEL, Marian 2023: Pamatují Napoleona (II). Struktury umělecké (re)prezentace Napoleona Bonaparta a osobností jeho doby. Praha: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-7480-192-1. 

KUČOVÁ, Stanislava – RADOSTOVÁ, Šárka et al. 2023: Ad Unicum. Antika. Starověké památky v mobiliárních fondech ve správě Národního památkového ústavu. Praha: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-7480-187-7. 

RADOSTOVÁ, Šárka et al. 2023: Ad Unicum I/4. Od gotiky k manýrismu. Umělecká díla z mobiliárních fondů Národního památkového ústavu. Praha: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-7480-186-0. 

2022

HOCHEL, Marian 2022: Pamatují Napoleona (I). Struktury umělecké (re)prezentace Napoleona Bonaparta a osobností jeho doby. Praha: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-7480-159-4. 

KALÁBOVÁ, Lenka – RADOSTOVÁ, Šárka (eds.) 2022: Ad Unicum I/3. Od gotiky k manýrismu. Umělecká díla z lichtensteinských sbírek Národního památkového ústavu. Praha: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-7480-172-3.

KOUKALOVÁ, Šárka (ed.) 2022: Letní rezidence Pražanů. Černošice a vilová architektura 19. a 20. Století. Praha: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-7480-174-7. 

OURODOVÁ HRONKOVÁ, Ludmila – TRMALOVÁ, Olga 2022: Portrétní miniatury ve sbírkách Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Českých Budějovicích. České Budějovice: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-88446-03-3. 

2021

MŽYKOVÁ, Marie 2021: V doteku Antiky. Starověké inspirace v nizozemském umění ze šlechtických sbírek/In the Embrace of Antiquity. Ancient Inspiration in Dutch Art from Aristocratic Collections. Praha: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-7480-153-2

2020

RADOSTOVÁ, Šárka (ed.) 2020: Ad Unicum. Selected Works of Gothic, Renaissance and Mannerist Art form the National Heritage Institute, Czech Republic. Praha: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-7480-151-8. 

2019

NACHTMANNOVÁ, Alena 2019: Móda v časech kříže a kalicha. Oděvní kultura v českých zemích 14. a 15. století. Praha: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-88339-06-9.