Návštěvní řády

Zakoupením vstupenky potvrzuje návštěvník  seznámení se  s těmito návštěvními řády.

Národní památkový ústav

 územní památková správa v Kroměříži

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

státní zámek Lednice (dále jen „objekt“)

Článek 1 – PŘÍSTUPNOST OBJEKTU

 1. Objekt se podle přístupnosti dělí na tři části:
 2. Části objektu veřejnosti nepřístupné (označeny vnitřním informačním systémem).
 3. Části objektu volně přístupné (zahrada, park, příkopy, nádvoří atp.), které jsou veřejnosti otevřeny celoročně.
 4. Části objektu přístupné pouze po zaplacení vstupného (návštěvní okruhy), které se dělí na návštěvní okruhy přístupné bez průvodce a návštěvní okruhy přístupné pouze s průvodcem.
 5. Návštěvní okruhy objektu jsou veřejnosti přístupny takto:

Základní návštěvní okruh „Reprezentační sály“ Únor, březen, listopad a prosinec pouze soboty a neděle od 10 do 16 hodin. Duben a říjen, pouze soboty a neděle od 9 do 16 hodin, ve všední dny pouze na objednávku. Květen, červen a září denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin. Červenec a srpen denně od 9 do 17 hodin. Délka prohlídky: cca 50 minut. Maximální počet osob v prohlídce 50.

Návštěvní okruh „Knížecí apartmány“ Duben a říjen, pouze soboty a neděle od 9 do 16 hodin. Květen, červen a září denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin. Červenec a srpen denně od 9 do 17 hodin. Délka prohlídky: cca 50 minut. Maximální počet osob v prohlídce 25.

Návštěvní okruh „Dětské pokoje a Muzeum loutek“ Duben a říjen, pouze soboty a neděle od 9 do 16 hodin. Květen, červen a září denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin. Červenec a srpen denně od 9 do 17 hodin. Délka prohlídky: cca 50 minut. Maximální počet osob v prohlídce 25.

Návštěvní okruh „Grotta“ Duben a říjen, pouze soboty a neděle od 9 do 16 hodin. Květen, červen a září denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin. Červenec a srpen denně od 9 do 17 hodin. Délka prohlídky: cca 25 minut. Maximální počet osob v prohlídce 25.

Návštěvní okruh „Skleník“ Únor, březen, listopad a prosinec pouze soboty a neděle od 10 do 16 hodin. Duben a říjen denně mimo pondělí od 9 do 16 hodin. Květen, červen a září, denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin. Červenec a srpen denně od 9 do 17 hodin. Prohlídka probíhá bez průvodce.   

Návštěvní okruh „Minaret“ Červen a září, pouze soboty a neděle od 10 do 16 hodin. Červenec a srpen denně od 10 do 16 hodin. Prohlídka probíhá bez průvodce.

Návštěvní okruh „Sály Minaretu“ Duben a říjen, denně mimo pondělí od 9 do 16 hodin. Květen, červen a září, denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin. Červenec a srpen denně od 9 do 17 hodin. Délka prohlídky: cca 45 minut. Maximální počet osob v prohlídce 15.

Návštěvní okruh „Janohrad“ Duben a říjen, pouze soboty a neděle od 9 do 16,15 hodin. Květen až září, denně mimo pondělí od 9 do 16,15 hodin. Délka prohlídky: cca 25 minut. Maximální počet osob v prohlídce 25.

Článek 2 – ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

 1. Pokladny objektu v návštěvní dny otevírají 10 minut před zahájením první prohlídky.
 2. Čas první prohlídky a interval mezi jednotlivými prohlídkami návštěvnických okruhů přístupných pouze s průvodcem určuje správa památkového objektu. Návštěvnická kapacita návštěvnických okruhů i objektu samotného je limitována provozními podmínkami objektu a bezpečností návštěvníků.
 3. Prohlídky s průvodcem se konají ve skupinách o minimálním počtu 5 osob, a to včetně osob neplatících (návštěvníci s právem bezplatného vstupu, zaměstnanci NPÚ, děti do 6 let věku apod.). Skupina méně než 5 návštěvníků vyčká zahájení následující prohlídky, která se pak uskuteční bez ohledu na počet zájemců. Pokud zájemci o prohlídku nechtějí vyčkat dalšího termínu prohlídky, nebo pokud vyžadují samostatnou prohlídku pouze pro svou skupinu, která je menší, než je maximální možný počet osob ve skupině uvedený u přehledu návštěvních okruhů v bodě 1), zaplatí vstupné jako při plně obsazené skupině. Velikost skupin vychází z provozních možností objektu a z bezpečnostních hledisek. Výjimky povoluje vedoucí správy památkového objektu.
 4. Hromadným výpravám i jednotlivcům lze zajistit rezervování prohlídky. Podmínkou je předem dohodnout písemně, telefonicky, e-mailem nebo pomocí elektronického rezervačního systému se správou památkového objektu přesný den a čas zahájení prohlídky. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 15 minut před sjednanou dobou prohlídky u pokladny objektu, sjednaná rezervace prohlídky se ruší.

Článek 3 – VSTUPNÉ

 1. Za prohlídku návštěvnických okruhů se platí vstupné předem. Vstupné je stanoveno cenovým výměrem platným pro příslušný rok a vydaným Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou v Kroměříži. Cenový výměr je k nahlédnutí u pokladny a v kanceláři správy památkového objektu. Vstupem do areálu objektu, popřípadě zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje respektovat návštěvní řád a pokyny zaměstnanců správy památkového objektu.
 2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou vstupenku), u návštěvnických okruhů přístupných pouze s průvodcem je na vstupence zřetelně vyznačen čas prohlídky, pro který je prohlídka platná.
 3. Nedostaví-li se návštěvník k zahájení prohlídky v čase vyznačeném na vstupence, platnost vstupenky propadá.
 4. Zakoupené vstupenky nelze vrátit.
 5. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkový okruh, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.
 6. Výše vstupného a slevy, které jsou z něj poskytovány, stanovuje platný cenový výměr.

Článek 4 – PROHLÍDKA PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

 1. Kdokoli, mimo zaměstnanců objektu v pracovní době, kdo se v návštěvní době nachází v objektu, je z hlediska tohoto návštěvního řádu považován za návštěvníka a je povinen se řídit tímto návštěvním řádem.
 2. Děti ve věku do 15 let mají do objektu povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří za chování dětí a dodržování návštěvního řádu z jejich strany zodpovídají.  
 3. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.
 4. V objektu je dovoleno pohybovat se pouze po vymezených a vyznačených trasách.
 5. V areálu je zakázáno odkládat a nechávat bez dozoru zavazadla a jiné předměty mimo vyhrazené prostory.
 6. Při jakémkoli úrazu se může návštěvník obrátit o pomoc na zaměstnance objektu.

Článek 5 – OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK A BEZPEČNOST SBÍREK

 1. Návštěvníci jsou v objektu povinni uposlechnout pokynů zaměstnanců správy památkového objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.
 2. Pro ochranu objektu, návštěvníků a sbírek jsou vybrané venkovní a vnitřní prostory areálu monitorovány kamerovým systémem.
 3. Osobám důvodně podezřelým z opilosti, či požití omamných látek je přístup do areálu památkového objektu zakázán.
 4. V celém objektu je mimo vyhrazené prostory zakázáno kouření a zakázána jakákoli manipulace s otevřeným ohněm. V případě vzniku požáru jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny zaměstnanců památkového objektu.
 5. Z důvodu bezpečnosti je zakázáno v objektu nosit a používat jakékoli chladné, střelné, či palné zbraně včetně jakýchkoli jejich replik.
 6. Do instalovaných interiérů objektů je zakázán přístup s příliš objemnými zavazadly, taškami, deštníky a zvířaty.
 7. Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu.
 8. V okamžiku zjištění ztráty, či poškození umělecko-historických předmětů během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách památkového objektu, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce provedené příslušníky Policie ČR).
 9. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho sbírky, park, zahradu i jiný majetek v areálu objektu. Zejména je zakázáno:
  1. dotýkat se stěn, zdí a vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich, nebo je jakkoli poškozovat;
  2. opouštět vymezené trasy a komunikace, vzdalovat se při výkladu od průvodce a prováděné skupiny;
  3. rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a mobilních přehrávacích zařízení, hlasitými projevy a jinou podobnou činností) ostatní návštěvníky či výklad průvodce, nebo jakkoli znepříjemňovat ostatním návštěvníkům návštěvu objektu. Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného;
  4. jíst, pít a žvýkat žvýkačky v interiérech objektu, vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji, jídlem atd.;
  5. vhazovat cokoli do kašen, studní a fontán, trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů, chodit po trávnících a mimo vyznačené cesty, plašit zvěř a ptactvo, tábořit v areálu objektu, zahradách, oborách, vylepovat zde plakáty, propagovat zde jakékoli zboží, služby, čí aktivity a jinak narušovat klid a pořádek;
  6. jezdit v areálu objektu jakýmikoli vozidly včetně jízdních kol (výjimku tvoří pouze vozíky pro tělesně postižné a dětské kočárky). Jízdní kola lze v objektu odkládat pouze na k tomu vyhrazených místech. Pohyb na dětských odrážedlech a koloběžkách je v objektu povolen pouze po komunikacích ve volně přístupných částech areálu, a to pouze dětem do 5 let věku a v doprovodu dospělé osoby, která odpovídá za bezpečnost dítěte a za to, že nebude svou jízdou ohrožovat jiné návštěvníky;
  7. parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory veřejných parkovišť;
  8. krmit nebo jakkoliv rušit, či obtěžovat zvířata chovaná v zahradách a parcích;
  9. umožnit v areálu volný pohyb psů a jiných zvířat. Do volně přístupných částí památkového objektu mohou psi a jiná zvířata pouze na vodítku, do interiérů a na návštěvnické okruhy je vstup se psy a jinými zvířaty striktně zakázán.
 10. V objektu je zakázáno dotýkat se skříněk s elektrickými rozvody, signalizačního zařízení, hasicích přístrojů a jakýchkoli dalších technických zařízení. Za případná zranění nebo škody vzniklé nedodržením tohoto zákazu nepřebírá správa objektu žádnou odpovědnost.
 11. V interiérech objektu, či v dalších vyznačených prostorách je zakázáno fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace za užití blesku, stativu, selfie tyčí, nebo jakýchkoli dalších osvětlovacích a pomocných technik.
 12. V celém areálu památkového objektu je zakázáno létání bezpilotních letadel (dronů, multikoptér aj.) a leteckých modelů bez předchozího písemného souhlasu vedoucího správy památkového objektu.
 13. Je zakázáno jakékoli fotografie, video či jinou dokumentaci pořízené v areálu památkového objektu použít ke komerčním účelům bez výslovného písemného povolení Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Kroměříži. Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje výjimku na základě písemné žádosti Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži.
 14. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník správě památkového objektu. Správa památkového objektu neodpovídá za úrazy a škody, které vznikly v důsledku nedodržování, či porušení návštěvního řádu. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně platnými předpisy.
 15. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit správa památkového objektu.

Článek 6 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.  Přání, pochvaly, stížnosti, či připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na objektu do knihy přání a stížností, která jim bude na požádání vedoucím správy památkového objektu předložena, případně ústně, písemně či telefonicky na správu objektu tel.: 519340128, email: lednice@npu.cz . Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na Národní památkový ústav, územní památkovou správu v Kroměříži, tel.: 573 301 432, e-mail: ups.kromeriz.pr@npu.cz

2. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. března 2016 a současně se ruší dosavadní řád, platný od 1. března 2015.   

Ivana Holásková v.r.                                                                                                                  Ing. Jan Slezák v.r.

kastelánka  SZ Lednice                                                                                  ředitel Národní památkový ústav                                                                                                                Územní památková správa v Kroměříži

 

Národní památkový ústav

 územní památková správa v Kroměříži

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

zámeckého parku státní zámek Lednice

Článek 1- NÁVŠTĚVNÍ DOBA

1.  Návštěvní doba parku je v období od dubna do října od 6.00 do 22.00 hod. a v období od listopadu do března od 7.00 do 19.00 hod.

2. Za nepříznivého počasí (déšť, silný vítr, námraza atp.) je park z bezpečnostních důvodů uzavřen.

3. Jestliže je park nebo jeho část pronajata, mění se ustanovení odst. 1 o volném vstupu a odst. 2 o návštěvní době parku v souladu s příslušnou nájemní smlouvou.

4. Osobám do 15-ti let je vstup do parku povolen pouze v doprovodu jejich zákonných zástupců.

5. Vstup do parku je bezplatný.

Článek 2 - OCHRANA KULTURNÍ PAMÁTKY

1.  Park je součástí areálu státního zámku Lednice (dále jen „zámek“), který je národní kulturní památkou. S ohledem na tuto skutečnost platí v parku následující omezení:
a) Návštěvníci jsou povinni se řídit tímto návštěvním řádem a pokyny zaměstnanců zámku.
b) Je zakázáno jakkoliv znečišťovat, poškozovat nebo ohrožovat park a objekty v něm se nacházející.
c) Je zakázán vstup osobám důvodně podezřelým z opilosti nebo z požití omamných látek.
d) Je zakázáno vstupovat mimo vyznačené cesty, jakýmkoliv způsobem zvyšovat požární nebezpečí, přenášet lavičky, trhat či sbírat květy nebo plody, lámat větve, lézt po stromech a zdech, tábořit, střílet a lovit zvěř nebo ptactvo.
e) Platí zákaz vjezdu všech vozidel (výjimkou jsou pouze invalidní vozíky a kočárky). Ke vjezdu automobilem je potřeba zvláštní písemné povolení správy zámku. Jízdní kola je možné pouze vodit.
f) Je zakázáno rušit hlukem či jinými nevhodnými či nedůstojnými projevy či chováním ostatní návštěvníky parku.
g) Je zakázán volný pohyb domácích zvířat.

2.  Jestliže návštěvník hrubě porušuje tento návštěvní řád, je povinen na výzvu zaměstnance zámku předložit občanský průkaz, či jiný platný průkaz totožnosti k nahlédnutí. V takovém případě je navíc zaměstnanec zámku oprávněn vykázat návštěvníka z parku případně zajistit jeho předání příslušným správním orgánům.

3.  Škody způsobené návštěvníky parku porušením jednotlivých ustanovení tohoto návštěvního řádu či jiným konáním, jež má za důsledek vznik škody v areálu zámku nebo v parku budou vymáhány v souladu s platným právním řádem České republiky.

 

Článek 3 - POŘIZOVÁNÍ DOKUMENTACE

Pořizování filmové, fotografické či jiné dokumentace parku pro publikační účely musí být povoleno správou zámku.

Článek 4 - SPOLEČNÁ A ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ

1.  Přístup do uzavřených objektů a částí parku povoluje pouze ve výjimečných případech vedoucí správy zámku, který v provozním zájmu může měnit a vykládat ustanovení tohoto návštěvního řádu.

2.  Národní památkový ústav nepřebírá žádnou právní zodpovědnost za bezpečnost návštěvníků parku a případná poškození nebo ztráty jejich osobního majetku.

3.  Přání, pochvaly, stížnosti, či připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na objektu do knihy přání a stížností, která jim bude na požádání vedoucím správy památkového objektu předložena, případně ústně, písemně či telefonicky na správu objektu tel.: 519340128, email: lednice@npu.cz . Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na Národní památkový ústav, územní památkovou správu v Kroměříži, tel.: 573 301 432, e-mail: ups.kromeriz.pr@npu.cz. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

 

Ivana Holásková v.r.                                                                                                                  Ing. Jan Slezák v.r.

kastelánka  SZ Lednice                                                                                  ředitel Národní památkový ústav                                                                                                                 Územní památková správa v Kroměříži