LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura

Název: LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura

Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004590

Operační program: Integrovaný regionální operační program pro období 2014 – 2020 (IROP)

  • prioritní osa: 3 – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
  • specifický cíl: 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
  • investiční priorita: 6c – Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
  • výzva č. 52 Revitalizace vybraných památek II
  • doba trvání projektu: 11. 1. 2016 – 31. 12. 2023
  • stav projektu: realizace
  • celkové zdroje na realizaci projektu: 189 209 907,09 Kč
  • celkové způsobilé výdaje projektu: 187 711 927,08 Kč z toho 159 555 138,01 Kč ze strukturálních fondů EU (ERDF) a 28 156 789,07 Kč Národní veřejné zdroje ze státního rozpočtu
  • celkové nezpůsobilé výdaje projektu (vlastní zdroje): 1 497 980,01 Kč
  • příjemce: Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži

Finanční podpora byla projektu přiznána rozhodnutím ministra kultury č. 2/2021 ze dne 12. 3. 2021

Zaměření a cíle projektu:

Cílem projektu je vybudování návštěvnické a technické infrastruktury ve vrcholném díle zahradního umění a komponované krajině Lednicko-valtického areálu, památce zapsané na listině světového dědictví UNESCO.

Lednicko-valtický areál je jednou z nejnavštěvovanějších památek v České republice. Kvůli velkému zájmu o tuto světovou památku jsou nadměrně zatěžována jádrová území areálu málo koordinovaným cestovním ruchem se všemi následnými dopady na chráněné hodnoty jedinečné památky UNESCO. Pro návštěvníky památky není dostatečně vybudovaná kvalitní návštěvnická infrastruktura.

Předmětem projektu je tedy vybudování infrastruktury přírodně krajinářského parku zámku Lednice. Pro návštěvníky bude zřízeno nezbytné sociální, technické a technologické zázemí, které umožní funkčnost, zpřístupnění, ochranu, a plnohodnotné využívání historických objektů areálu LVA.

Cílem projektu je prostřednictvím obnovy architektonických staveb, části zeleně a vodních prvků parku, který reprezentuje vrcholné dílo zahradního umění, dosáhnout současně revitalizaci kulturního i přírodního dědictví a využití jeho potenciálu pro cestovní ruch.

Vytvořena budou menší návštěvnická centra vhodně situovaná do strategických částí parku – Maurská vodárna a Katakomby u Palmového skleníku, obnovena bude cestní síť, provedeny budou restaurátorské práce na sochách a dalších objektech Parteru. Lávka přes Zámeckou Dyji nově propojí lokality u Minaretu a Hubertovy šopy.

Realizace projektu umožní pořádání komentovaných a speciálních prohlídek parku, který je součástí komponované krajiny Lednicko-valtického areálu - památky UNESCO.

Nedílnou součástí projektu je také vytvoření nových expozic na téma barokní zahrady (Katakomby), zahrady přelomu 18. a 19. století (Maurská vodárna), a zaniklých staveb (plenérová expozice), které byly nedílnou součástí tohoto jedinečného krajinářského díla.

Citlivou realizací projektu dojde ke zvýšení atraktivity turistického cíle. Vhodné řešení infrastruktury podpoří a zkvalitní poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu v celém regionu.